Banner Logo
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN HOẠT ĐỘNG ANTT TRONG TỈNH TIN TRONG NƯỚC TIN QUỐC TẾ VĂN BẢN PL HỒ SƠ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG BÁO
TRANG CHỦ > Tin hoạt động > Trong tỉnh Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Qua 5 năm thực hiện Thông báo 130 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Thông báo số 130-TB/TW, ngày 10-1-2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), những năm qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế hoạch thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân coi trọng công tác tiếp dân và giải quyết KNTC, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc nâng cao hiệu quả công tác giải quyết KNTC, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định an ninh trật tự, tạo thuận lợi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ phường Bà Triệu (TP Nam Định) giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”.
Cán bộ phường Bà Triệu (TP Nam Định) giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”.

Trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện nghiêm túc Thông báo 130 của Bộ Chính trị, trong đó, đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng, chủ tịch UBND các cấp trong việc chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch, phân công các thành viên, các ngành chức năng tập trung rà soát, phối hợp để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tập trung đông người và những vụ việc phức tạp còn tồn đọng, khiếu kiện vượt cấp. Bên cạnh đó, việc chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém, sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước được tăng cường. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm như: quản lý sử dụng đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội… Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về KNTC; đặc biệt là Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011… được Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu, tích cực giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Các ngành đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Từ năm 2010, tất cả các huyện, thành phố, các sở, ngành, các xã, phường, thị trấn đã sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân; từng bước kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan tiếp dân. Cụ thể ở 10 huyện, thành phố đều bố trí mỗi đơn vị từ một đến hai cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan, đơn vị; mỗi xã, phường, thị trấn có một cán bộ tư pháp kiêm nhiệm làm công tác tiếp dân. Trụ sở tiếp công dân của các huyện, thành phố, các sở, ngành đều được đầu tư, trang bị đảm bảo đầy đủ phương tiện làm việc cho việc tổ chức tiếp công dân. HĐND các cấp đã chủ động phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan thống nhất lịch tiếp công dân; phân công đại diện Thường trực HĐND, Trưởng các ban HĐND tiếp công dân theo lịch được công khai niêm yết tại trụ sở UBND cấp huyện và cấp xã. Trong 5 năm qua, Thường trực HĐND đã tiếp 444 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 520 đơn KNTC của công dân. Thường trực HĐND và Ban Pháp chế HĐND đã tổ chức 12 cuộc giám sát chuyên đề về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC; tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc kết quả giải quyết đơn thư của các cơ quan chức năng bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về KNTC tại 917 lượt cơ quan, đơn vị, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến KNTC. Chủ tịch UBND các huyện, giám đốc các sở, ngành đã thực hiện đúng lịch tiếp dân; kết thúc các buổi tiếp đều ra thông báo kết quả tiếp dân báo cáo UBND tỉnh, chỉ đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo thời gian quy định, đồng thời thông báo để công dân biết để theo dõi, giám sát. Các vụ việc KNTC, kiến nghị, đề nghị, tranh chấp đất đai có liên quan đến KNTC thuộc thẩm quyền đã được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, xem xét giải quyết. Qua thanh tra trách nhiệm đã phát hiện những mặt tồn tại, yếu kém của các đơn vị được kiểm tra, đồng thời đã kịp thời chấn chỉnh và kiến nghị các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về KNTC. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 5.126 đơn thư KNTC. Qua rà soát, phân loại, đã xác định có 948 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành trong tỉnh. Đến nay, đã giải quyết 888 vụ việc, đạt 93,6%. Về khiếu nại, đã giải quyết 565/595 vụ (gồm 212 vụ hòa giải, rút đơn và 353 vụ ra quyết định giải quyết). Về tố cáo, đã giải quyết 323/350 vụ; trong đó tố cáo đúng 59 vụ, chiếm 18%; tố cáo sai 109 vụ, chiếm 34%; tố cáo có đúng, có sai 155 vụ, chiếm 48%. Qua giải quyết KNTC đã trả lại cho công dân 291 triệu đồng và 422m2 đất; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 3 tỷ 978 triệu đồng và 6.864m2 đất; xử lý hành chính 35 người; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc. Kết quả phối hợp giải quyết KNTC trong lĩnh vực tư pháp 5 năm qua, Công an tỉnh đã tiếp nhận 1.760 đơn, trong đó có 1.574 đơn thuộc thẩm quyền công an giải quyết; đã giải quyết 88/88 đơn khiếu nại, đạt 100%; đã xác minh, kết luận 55/57 đơn tố cáo, đạt 96,49%; có 1.203 đơn kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự; có 226 đơn phát hiện, tố giác tội phạm, đã xem xét, xử lý theo quy định. Viện KSND cấp tỉnh và cấp huyện đã tiếp nhận 2.504 đơn với 2.306 vụ việc, trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện KSND 2 cấp 307 đơn/273 vụ việc, gồm: khiếu nại 178/158 vụ việc; tố cáo 23 đơn/21 vụ việc; đề nghị 7 đơn/6 vụ việc; kiến nghị, phản ánh 99 đơn/88 vụ việc. Kết quả, đã giải quyết 264 vụ việc, còn 9 kiến nghị, phản ánh đang xem xét, giải quyết. TAND tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 307 lượt đơn, thư với 109 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, gồm: 89 vụ việc khiếu nại; 20 vụ việc tố cáo cán bộ, công chức của ngành, đã giải quyết 109/109 vụ việc; chuyển 198 đơn không thuộc thẩm quyền đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, trả lời công dân theo quy định.

Kinh nghiệm rút ra qua 5 năm thực hiện Thông báo 130 của Bộ Chính trị về giải quyết KNTC ở tỉnh ta là: Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các ngành trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Trong quá trình giải quyết, các cấp, ngành đã quán triệt nguyên tắc vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì thủ trưởng cấp đó phải có trách nhiệm giải quyết dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy, cấp trên không làm thay cấp dưới. Việc giải quyết phải quán triệt, tuân thủ các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục giải quyết, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, lắng nghe ý kiến của dân, gặp gỡ, đối thoại với những người đi KNTC theo quy định. Khi kết luận phải căn cứ tình hình thực tế khách quan, có tính khả thi, bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ổn định tình hình địa phương cơ sở. Để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết KNTC phải sử dụng đồng bộ các giải pháp, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đến công tác cán bộ, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính…; trong đó phải tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, tuyên truyền phổ biến pháp luật, định hướng thông tin phục vụ công tác giải quyết KNTC, giải quyết sớm các đơn KNTC của công dân ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra vi phạm, kịp thời phát hiện những cơ chế, chính sách không phù hợp để điều chỉnh đơn thư KNTC hạn chế phát sinh./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

(Nguồn: http://baonamdinh.com.vn/ )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thành phố Nam Định nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội
Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an và CCB xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc
Lễ khai Ấn đền Trần, Nam Định: KHÔI PHỤC LỄ RƯỚC NƯỚC, TẾ CÁ
Gặp mặt, chúc Tết cựu cán bộ cấp cao CAND tại Nam Định
Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại huyện Xuân Trường
Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI)
Thông tri về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào ”Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHOÁ XVII, NHIỆM KỲ 2011-2016: Nghị quyết về việc phê chuẩn ”Quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nam Định”
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHOÁ XVII, NHIỆM KỲ 2011-2016: Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2014
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHOÁ XVII, NHIỆM KỲ 2011-2016: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2014
Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014 (*)
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016
Dự án tuyến đường bộ mới Mỹ Lộc - Phủ Lý: Khẩn trương hoàn thành công tác GPMB, bảo đảm tiến độ thi công công trình
Tập huấn công tác quản lý và bảo trì đường bộ
UBND tỉnh họp bàn Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 và công tác khen thưởng kết quả xây dựng NTM
Lễ tuyên thệ thành lập phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, thuộc phòng Cảnh sát Bảo vệ - Cơ động Công an tỉnh Nam Định.
Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, phần thưởng cho CBCS Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định
Công an Nam Định nhận Cờ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2013 của Chính phủ
Công an TP Nam Định: BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 16KG PHÁO
Giao nhận công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân
Nam Định: Chung kết hội thi tuyên truyền phong trào “ An toàn trường học” lần thứ nhất năm 2013.
Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại hội nghị thi đua
Thông tri về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2015)
Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về điều động và bổ nhiệm cán bộ
Lễ hội Khai ấn Đền Trần năm 2015
Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa
Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng
Trang trọng tổ chức Lễ rước kiệu Ngọc Lộ
Thành phố Nam Định thành đô thị loại I
Công an Nam Ðịnh hết lòng vì dân
Phong trào xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh
Quốc hội VN
Cổng thông tin Nam Định
Nhân dân Điện Tử
Cơ quan Bộ Công An