Chỉ thị về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2012
Ngày 15-11-2011, UBND tỉnh có Chỉ thị số 29/2011/CT-UBND về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2012

Ngày 15-11-2011, UBND tỉnh có Chỉ thị số 29/2011/CT-UBND về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2012

Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2011 dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp đã đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tế của từng địa phương. Cơ quan quân sự, hội đồng NVQS các cấp đã chủ động, theo dõi nắm chắc tình hình của từng địa phương, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những khó khăn trong quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Tỉnh ta đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm dân chủ, công khai, an toàn, nhanh gọn, đúng luật. Tuy vậy, quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại đó là: Công tác tuyên truyền thực hiện Luật NVQS chưa chú trọng cả về nội dung, hình thức và thời lượng; việc chủ động của Hội đồng NVQS cấp xã thực hiện các bước trong quy trình theo quy định tại Thông tư số 167/2010/TT-BQP còn hạn chế; công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe, xét duyệt chưa chặt chẽ, sau giao quân vẫn phải loại trả do không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, lý lịch chính trị; một số xã, phường, thị trấn không hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

Thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 27-10-2011 của Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2012, tiếp tục thực hiện Thông tư 167/2010/TT-BQP ngày 19-11-2010 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm xã, phường, thị trấn chủ động toàn bộ các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13-9-2011 của Bộ Quốc phòng - Bộ GD và ĐT hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2012, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, Hội đồng NVQS các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, là chỉ tiêu pháp lệnh Nhà nước giao. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, chủ động, bằng mọi biện pháp quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng giao quân.

2. Yêu cầu các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục Luật NVQS, các quy định, nghị định, thông tư về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; động viên đoàn viên, thanh niên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm Luật NVQS. Phối hợp với cơ quan quân sự tổ chức vận động toàn dân xây dựng quỹ, tặng sổ tiết kiệm cho công dân lên đường nhập ngũ.

3. Cơ quan quân sự các cấp bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân của từng địa phương.

4. Sở Y tế chỉ đạo y tế cơ sở làm tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe NVQS, xét nghiệm HIV, ma túy cho công dân nhập ngũ theo Thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT-BYT-BQP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng.

5. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các cấp thẩm tra, xét duyệt, chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chính trị cho công dân nhập ngũ theo đúng Thông tư liên tịch số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03 tháng 5 năm 2006 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an. Thống nhất danh sách công dân nhập ngũ vào lực lượng Công an nhân dân theo chỉ tiêu với cơ quan quân sự các cấp, để chủ động thực hiện.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các ban, ngành chức năng, các xã, phường, thị trấn tổ chức quản lý, xét duyệt, tuyển chọn công dân sẵn sàng nhập ngũ; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân thâm nhập tuyển chọn theo tiêu chuẩn riêng quy định của Bộ Quốc phòng, đồng thời tổ chức tốt lễ giao nhận quân theo quy định. Thực hiện dân chủ, công bằng chỉ tiêu giữa các xã, phường, thị trấn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật NVQS.

7. Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh, để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012; thường xuyên tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.

8. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thành viên hội đồng NVQS tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn
(Nguồn: Vu Mai 1 )